Регламент роботи Громадської ради при Держгеокадастрі

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Громадської ради при
Держгеокадастрі
протокол від 24 березня 2020 р. 

РЕГЛАМЕНТ
роботи Громадської ради при Держгеокадастрі

1. Загальні положення

 1.1. Регламент роботи Громадської ради при Держгеокадастрі (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Держгеокадастрі (далі – Громадська рада).

1.2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Держгеокадастр та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

1.3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

Голова Громадської ради має одного заступника, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

1.4. Розподіл функціональних повноважень між членами Громадської ради здійснюється головою Громадської ради (або за рішенням Громадської ради).

2. Планування роботи

2.1. Робота Громадської ради ведеться за перспективними (річними) та поточними (квартальними) планами, які затверджуються Громадською радою.

2.2. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється головою Громадської ради (або за його дорученням одним із членів Громадської ради) спільно із секретарем Громадської ради на основі пропозицій членів Громадської ради та утворених Комітетів Громадської ради.

Річний план роботи Громадської ради затверджується на її засіданні.

Квартальний план роботи Громадської ради затверджується головою Громадської ради на основі положень річного плану.

Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Держгеокадастру та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Держгеокадастром консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

2.3. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

– чергові засідання Громадської ради;

– засідання Комітетів, постійних і тимчасових робочих груп (у разі їх створення);

– проведення громадської експертизи діяльності Держгеокадастру та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

– організація заходів у межах проведення  Держгеокадастром консультацій із громадськістю;

– забезпечення інформування Держгеокадастру та громадськості про діяльність Громадської ради;

– інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

2.4. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

Квартальний план роботи Громадської ради складається за тиждень до закінчення поточного кварталу.

2.5. Члени Громадської ради та Комітети Громадської ради подають голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік та плану роботи Громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

2.6. Річні та квартальні плани роботи Громадської ради оприлюднюються на офіційному вебсайті Держгеокадастру та надсилаються секретарем Громадської ради електронною поштою членам Громадської ради.

3. Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

3.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів.

3.2. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, або заступником за дорученням голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Держгеокадастру дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання. Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

3.3. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради.

Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

3.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови Громадської ради в засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради.

Уповноважений представник Держгеокадастру бере участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

3.5. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою Громадської ради, формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на основі пропозицій від членів Громадської ради, її Комітетів.

3.7. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення.

Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради, її Комітетами та/або постійними чи тимчасовими робочими групами  Громадської ради (у разі їх утворення) та подаються голові Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за сім днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена Громадської ради шляхом розсилання електронною поштою не пізніше ніж за три дні до початку засідання Громадської ради.

3.8. Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

3.9. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

3.10. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу Громадської ради скликається уповноваженим представником Держгеокадастру і проводиться ним до того часу, поки не буде обрано голову Громадської ради нового складу.

3.11. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснює головуючий на засіданні, якщо перед початком голосування Громадською радою не прийнято іншого рішення.

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради та її секретарем.

3.12. Під час засідання Громадської ради її секретар веде та складає протокол.

3.13. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова Громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

– розсилання головою Громадської ради або її секретарем кожному її члену проекту рішення з використанням електронної пошти;

– встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

– узагальнення пропозицій та зауважень;

– підготовку та розсилання головою Громадської ради кожному її члену остаточного варіанта рішення;

– голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради.

3.14. За наявності форс-мажорних обставин допускається проведення чергового або позачергового засідання Громадської ради в режимі відеоконференції (дистанційна участь у засіданні). Засідання Громадської ради в режимі відеоконференції (дистанційна участь у засіданні) скликається та проводиться за правилами встановленими цим розділом Регламенту з урахуванням особливостей дистанційної участі у такому засіданні.

Рішення Громадської ради, що приймаються на її засіданні в режимі відеоконференції оформлюються за правилами встановленими пунктом 3.13. розділу 3 цього Регламенту.

4. Організація роботи Громадської ради, її Комітетів, постійних, тимчасових та експертних груп Громадської ради

4.1. За рішенням Громадської ради у її складі створюються Комітети Громадської ради, постійні та тимчасові групи за напрямками її роботи.

У складі Громадської ради при Держгеокадастрі (складу 2020 – 2022 рр), утворені такі Комітети:

– Комітет по роботі з громадянами та інститутами громадянського суспільства, основними завданнями Комітету є сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами та сприяння врахуванню Держгеокадастром громадської думки під час формування та реалізації державної, регіональної політики;

– Комітет моніторингу діяльності Держгеокадастру, основними завданнями Комітету є сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики Держгеокадастром; проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру;

– Комітет законотворчої ініціативи, основним завданням Комітету є здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у сфері земельних відносин;

– Експертний Комітет, основним завданням Комітету є організація та проведення громадських експертиз діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів, а також проведення громадських антикорупційних експертиз нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених Держгеокадастром або іншим органом виконавчої влади, а разі коли такі нормативно-правові акти стосуються реалізації державної політики у сфері діяльності Держгеокадастру. 

4.2. Визначені пунктом 4.1. розділу 4 цього Регламенту Комітети Громадської ради очолюють голови Комітетів, які обираються за відповідним рішенням Громадської ради прийнятим на її засіданні.

Склад Комітетів Громадської ради не є персоніфікованим – кожний член Громадської ради вправі приймати участь у роботі будь-якого Комітету.

Створення Комітетів Громадської ради, визначених пунктом 4.1. розділу 4 цього Регламенту не потребує окремого рішення Громадської ради, оскільки таким рішенням є рішення Громадської ради із затвердження цього Регламенту.

Організація роботи Комітетів Громадської ради будується за аналогією з організацією роботи самої Громадської ради.

Рішення Комітетів Громадської ради оформлюються за підписом голови Комітету та голови Громадської ради або його заступника.

4.3. Постійні та/або тимчасові групи Громадської ради можуть бути створені за рішенням Громадської ради в разі необхідності.

Постійні та/або тимчасові групи створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.

Експертні та/або тимчасові групи створюються на певний період часу.

4.4. До складу постійних та/або тимчасових груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням Громадської ради до складу таких груп можуть бути включені за їх згодою представники Держгеокадастру та представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

4.5. Основною формою роботи постійних та/або тимчасових груп є засідання, що проводяться за потреби. Засідання постійних та/або тимчасових груп проводяться у відкритому режимі.

4.6. Постійну та/або тимчасову групу очолює голова, який призначається за рішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складу цієї групи.

4.7. Представники інститутів громадянського суспільства (далі ІГС), які не є членами Громадської ради, але бажають приймати участь у її роботі подають Секретарю Громадської ради відповідні заяви (довільна форма – заява про набуття статусу асоційованого членства) про бажання брати участь в роботі Громадської ради. Заяви від представників ІГС в обов’язком порядку розглядаються на черговому (найближчому за датою) засіданні Громадської ради. У разі прийняття Громадською радою рішення про задоволення таких заяв відповідний представник ІГС набуває статусу асоційованого члена Громадської ради з дорадчим голосом на її засіданнях.

4.8. Відмова у задоволені заяви про набуття асоційованого членства може бути обґрунтована лише на підставах визначених пунктами 6, 8 та 12 Типового положення та відповідних пунктах Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі.

У разі відмови у задоволені заяви про асоційоване членство у Громадській раді, представник відповідного ІГС може приймати участь у роботі Громадської ради (у її засіданнях та засіданнях її структурних органів) без права вирішального або дорадчого голосу.

4.9. Асоційовані члени Громадської ради допускаються до її засідань за умови попереднього повідомлення про участь напередодні засідання секретаря Громадської ради або іншої відповідальної за організацію засідання особи.

4.10. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю асоційований член Громадської ради (першість визнається за відповідною датою подачі заяви про асоційоване членство). Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

За рівних умов та підстав для набуття асоційованим членом Громадської ради повноправного членства у Громадській раді, на засіданні Громадської ради з розгляду цих питань проводиться відкрите голосування про прийняття у Громадську раду. Переможцем та членом Громадської ради визнається асоційований член Громадської ради, за кандидатуру якого проголосувала більшість членів Громадської ради порівняно з іншим кандидатом (за рівністю голосів перевага надається голосу Голови Громадської ради).

Зміни у складі Громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання Громадської ради, рішенням (наказом) Держгеокадастру на підставі протоколу засідання Громадської ради.

Держгеокадастр оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, Держгеокадастр вживає заходів для приведення кількісного складу Громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому Типовим положенням.

4.11. У разі коли кількісний склад Громадської ради за результатами проведення установчих зборів є меншим ніж кількісний склад, визначений ініціативною групою, за рішенням Громадської ради до складу Громадської ради можуть бути обрані представники ІГС, які подали заяви про асоційоване членство. Обрання представників ІГС до складу Громадської ради здійснюються за правилами встановленими пунктами 6, 8 та 12 Типового положення та відповідними пунктами Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі. Зміни у складі Громадської ради затверджуються наказом Держгеокадастру на підставі відповідного протоколу засідання Громадської ради.

5. Взаємовідносини Громадської ради з Держгеокадастром

5.1. Голова Громадської ради обов’язково бере участь у засіданні колегії Держгеокадастру та інших апаратних засіданнях Держгеокадастру.

5.2. Громадська рада щороку готує та подає Держгеокадастру пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

5.3. Громадська рада може подавати Держгеокадастру пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради можуть подаватись головою Громадської ради і на підставі рішення Комітету Громадської ради, або рішення постійної тимчасової або експертної групи Громадської ради.

5.4. Член Громадської ради має право на звернення з запитами до службових осіб Держгеокадастру та його територіальних підрозділів, пов’язаними з роботою члена Громадської ради, в тому числі і щодо захисту законних прав та інтересів громадян, юридичних осіб, щодо земельних питань, відповідь на який надається йому не пізніше 5 робочих днів.

5.5. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує Держгеокадастр про ухвалені Громадською радою рішення.

5.6. Членам Громадської ради видається посвідчення члена Громадської ради при Держгеокадастрі

6. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи
та громадської антикорупційної експертизи.

6.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Держгеокадастру та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

6.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Держгеокадастру та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

6.3. Для проведення громадської експертизи діяльності Держгеокадастру та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група, до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

6.4. Результати проведення громадської експертизи діяльності Держгеокадастру України та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

6.5. У разі коли питання, які є предметом проведення громадської експертизи стосуються, в тому числі, діяльності іншого органу виконавчої влади, або реалізації державної політики в іншій сфері діяльності ніж сфера діяльності Держгеокадастру, Громадська рада вправі приймати рішення про проведення громадської експертизи із залученням громадських експертів (комплексної громадської експертизи) в порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976.

7. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

7.1. На офіційному вебсайті Держгеокадастру в обов’язковому порядку розміщується Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради.

7.2. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується на її засіданні.

7.3. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному вебсайті Держгеокадастру здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.

7.4. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд Громадської ради може висловлювати голова Громадської ради або за його дорученням один із заступників на підставі відповідного рішення Громадської ради прийнятого з цього приводу.

У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської ради. В усіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати позицію Громадської ради.