Вимоги до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Кваліфікаційної комісії
від «24» червня 2021 р. № 1

ВИМОГИ

до програми підвищення кваліфікації

сертифікованих інженерів-землевпорядників

1. Мета та завдання курсу підвищення кваліфікації

1.1. Ці Вимоги до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників встановлені Кваліфікаційною комісією, що утворена на виконання статті 66 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій» (в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021) та є обов’язковими для застосування вищими навчальними закладами, які уклали договір з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

1.2. Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюється на базі факультетів землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Сертифіковані інженери-землевпорядники зобов’язані не рідше одного разу на чотири роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.

1.3. Мета викладення курсу підвищення кваліфікації – удосконалення і поглиблення слухачами (інженерами-землевпорядниками), своїх знань, умінь і навичок за спеціальністю відповідно до вимог виробництва. Слухачі повинні підвищити свій професійно-кваліфікаційний рівень та компетентність з питань здійснення землеустрою.

1.4. Завдання курсу підвищення кваліфікації – дати слухачам знання, що дозволять їм якісніше виконувати свої професійні обов’язки, розширити межі компетенції, а також створити можливості для оволодіння новими функціональними обов’язками стосовно: розробки визначених законодавством видів документації із землеустрою;  підготовки проектних рішень щодо захисту земель від шкідливого антропогенного впливу, організацію та підвищення продуктивності земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, формування обмежень у використанні земель усіх категорій; ведення Державного земельного кадастру та проведення землеоціночних робіт.

1.5. До навчання за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників допускаються:

– сертифіковані інженери-землевпорядники;

– інженери-землевпорядники, які були позбавлені кваліфікаційного сертифіката внаслідок порушення законодавства у сфері землеустрою, відповідно до статті 68 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій».

1.6. Видача свідоцтва про підвищення кваліфікації, видача їх дублікатів здійснюється вищим навчальним закладом, на базі якого складається кваліфікаційний іспит або підвищується кваліфікація за рішенням Кваліфікаційної комісії.

2. Вимоги до змісту курсу підвищення кваліфікації

Модуль 1. Організація виконання робіт із землеустрою

1.1 Розвиток ринку землевпорядних послуг в Україні. Зміни у нормативно-правовому забезпеченні землеустрою

Поточний стан ринку землевпорядних послуг в України. Роль землевпорядної галузі в управлінні нерухомістю, плануванні територій громад, забезпеченні реального сектору економіки земельними ресурсами. Проблемні питання проведення землеустрою. Сучасна державна політика щодо використання та охорони земель та напрями вдосконалення земельних відносин. Децентралізація державного контролю за використанням та охороною земель. Запровадження громадського контролю за використання земель. Підстави проведення землеустрою. Поточні та перспективні зміни у нормативно-правовому забезпеченні земельних відносин. Перспективні напрями виконання землевпорядних та землеоціночних робіт.

1.2 Саморегулювання у сфері землеустрою та управління ризиками професійної діяльності

Поточний стан розвитку саморегулювання в землеустрої. Визначення правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, обов’язкових для виконання членами саморегулівної організації. Механізми відшкодування збитків, завданих замовникам робіт із землеустрою. Контроль за виконанням положень нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, забезпеченням належної якості документації із землеустрою, яка складається сертифікованими інженерами-землевпорядниками. Професійна підготовка та сертифікація інженерів-землевпорядників. Судовий та досудовий порядок вирішення спорів, пов’язаних із проведенням землеустрою. Розвиток конкуренції у сфері землеустрою. Внутрішня сертифікація за процедурою, встановленою саморегулівною організацією.

1.3 Практика проведення публічних закупівель робіт із землеустрою за бюджетні кошти

Особливості придбання робіт із землеустрою та оцінки земель у системі Prozorro на авторизованих електронних майданчиках за кошти державного та місцевих бюджетів. Вимоги до складання технічних завдань та оголошення про закупівлю. Кваліфікаційні критерії до виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель. Строки публічних закупівель. Спрощені закупівлі. Реєстрація учасника в системі електронних публічних закупівель. Порядок проведення електронного аукціону. Порядок укладення договору за результатами закупівлі. Оскарження результатів торгів.

1.4 Проведення ґрунтових, геоботанічних та інші обстежень земель при здійсненні землеустрою

Моніторинг земель, ґрунтів та навколишнього природного середовища. Сучасні методики ґрунтових, геоботанічних, агрохімічних, радіологічних та інших обстежень і розвідувань стану земель і ґрунтів. Використання даних дистанційного зондування Землі для моніторингу стану земель та ґрунтів.

1.5 Електронна трансформація землеустрою та вимоги до складання документації в електронному вигляді

Вимоги до складання документації із землеустрою в електронному вигляді, базові лексичні та синтаксичні правила для створення електронного документа. Логічна структура електронного документа. Сервіси перевірки електронних документів. Програмне забезпечення для складання документації в електронному вигляді. Вимоги до кваліфікованого електронного цифрового підпису виконавця.

Модуль 2. Нормативно-правові, технічні та технологічні зміни у складанні документації із землеустрою

2.1 Складання проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень.

Новий районний поділ України і територій громад 2020 року. Складання проектів землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад. Порядок встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць. Вимоги до складових проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень. Роль містобудівної документації при формуванні та зміні меж населених пунктів. Використання проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад, індексних кадастрових картах (планах) сіл, селищ, міст, інших матеріалів для внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних утворень до Державного земельного кадастру. Проблемні питання встановлення меж громад. Правовий статус тимчасово окупованої території. Перспективне законодавство щодо порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою України.

2.2 Складання проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів.

Визначення місця розташування і розмірів земельних ділянок, власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також встановлення режиму використання та охорони їх територій. Вимоги до структури та оформлення проекту землеустрою. Визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, а також інформування про такі обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.

2.3 Землевпорядне забезпечення складання комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території.

Зміст та оформлення комплексного плану просторового розвиту території територіальної громади. Визначення складу угідь та віднесення земель до відповідних категорій. Визначення меж та правових режимів всіх режимоутворюючих об’єктів та всіх обмежень у використанні земель, меж та правових режимів використання історичних ареалів населених місць, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель. Визначення земель (територій) загального користування, меж територій, необхідних для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, територій для заповідання, заліснення, ренатуралізації та відновлення торфовищ, водно-болотних, лучних, степових та інших цінних природних екосистем. Формування земельних ділянок для передачі у комунальну власність, обґрунтування земель (територій) для безоплатної передачі у власність земельних ділянок державної та комунальної власності, для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах, для продажу або передачі у користування земельних ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів. Процедура розгляду, погодження та затвердження комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території.

2.4 Складання проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

Порядок організації робіт із приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Вимоги до завдання на складання проекту землеустрою. Формування списку осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю). Використання матеріалів нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь. Розроблення схему розподілу земель підприємств, установ, організацій на землі, що передаються у приватну власність та залишаються у державній або комунальній власності (лісогосподарського призначення, водного фонду, резервного фонду). Розрахунок вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах. Складання схеми поділу сільськогосподарських угідь, що підлягають приватизації, на земельні ділянки. Процедури погодження та затвердження проекту.

2.5 Складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Складання плану існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень та особливих умов використання земель. Обґрунтування схеми розміщення попередників сільськогосподарських культур (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни). Складання плану агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів. Складання плану організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об’єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель. Складання плану організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні) (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни). Критерії виокремлення деградованих та малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним. Критерії виокремлення техногенно забруднених земельних ділянок. Порядок консервації земель. Перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни та меж земельних угідь.

2.6 Робочі проекти землеустрою та ґрунтоохоронні заходи

Вимоги до складу, змісту та оформлення робочого проекту землеустрою. Проектування заходів щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів. Складання проектно-кошторисної документації. Класифікація земель, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт. Особливості проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву. Зняття і роздільне складування ґрунту. Складання проектів рекультивації порушених земель. Порядок рекультивації земельних ділянок.

Модуль 3. Нормативно-правові, технічні та технологічні зміни у складанні документації із землеустрою при формуванні земельних ділянок

3.1 Підстави для виникнення прав на земельні ділянки в Україні

Розвиток сучасного земельного законодавство. Право власності на землю та його форми. Децентралізація управління землями та особливості ідентифікації земель державної та комунальної власності. Правові новели у процедурах набуття, переходу та припинення права власності на земельні ділянки. Класифікація земельних ділянок за цільовим призначенням. Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення.

3.2 Складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Вимоги до складу, змісту та оформлення проекту відведення земельної ділянки. Норми відведення земельних ділянок для різних потреб. Обґрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок. Обґрунтування розміру та конфігурації земельних ділянок. Формування складу земельних угідь земельної ділянки. Формування обмежень у використанні земель. Оцінка еколого-економічної ефективності проектних рішень. Умови щодо погодження, експертизи та затвердження проекту відведення земельної ділянки. Умови щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. Умови щодо виникнення прав на земельну ділянку.

3.3 Інвентаризація земель при проведенні землеустрою

Вихідні дані для проведення інвентаризації земель. Порядок встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу. Виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням. Встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру. Особливості державної інвентаризації земель. Використання матеріалів дистанційного зондування землі, лісовпорядкування, проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, схем формування екомережі, програм у сфері формування, збереження та використання екомережі під час інвентаризації земель. Складання робочого інвентаризаційного плану. Складання зведеного інвентаризаційного плану. Вимоги до змісту та оформлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

3.4 Встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Порядок встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Особливості закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками. Порядок відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Особливості встановлення (відновлення) меж земельних ділянок державної чи комунальної власності, на яких розташовано житлові будинки, право власності на які зареєстровано. Структура та зміст технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Принципи вирішення межових спорів під час встановлення (відновлення) меж земельних ділянок. Основи медіації при вирішенні земельних спорів. Погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами. Встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі. Виготовлення кадастрового плану.

3.5 Встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту

Правове регулювання передачі земельних ділянок в суборенду. Правове регулювання права земельного сервітуту, його типи. Вимоги до кадастрового плану земельної ділянки із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту. Структура та зміст технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.

3.6 Поділ та об’єднання земельних ділянок

Правові основи подільності земельних ділянок. Особливості поділу забудованих земельних ділянок. Подільність земельних ділянок для ведення фермерського господарства. Можливості та передумови для об’єднання земельних ділянок. Структура та зміст технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.

3.7 Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, збитків власників земельних ділянок та землекористувачів

Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню. Природно-сільськогосподарське районування України. Класифікація агровиробничих груп ґрунтів. Визначення та застосування показників бонітування ґрунтів. Обґрунтування коефіцієнту інтенсивності використання сільськогосподарських угідь. Порядок визначення коефіцієнтів продуктивності лісових земель і чагарників. Особливий порядок відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення земельної ділянки. Судова практика щодо спорів із відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Умови та порядок визначення збитків землевласників та землекористувачів.

Модуль 4. Зміни у технічному та технологічному забезпеченні проведення землеустрою

4.1 Адміністративні послуги у земельних відносинах та їх цифрова трансформація

Зміни у законодавстві про адміністративні послуги та дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Електронні сервіси Державного земельного кадастру. Технічні і технологічні картки адміністративних послуг у галузі земельних відносин. державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об’єктів кадастру. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території). Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про: земельні угіддя частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки бонітування ґрунтів. Послуга з видачі висновку про погодження документації із землеустрою. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру. Проведення державної експертизи землевпорядної документації.

4.2 Державна реєстрація земельних ділянок та інших об’єктів у Державному земельному кадастрі

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру. Внесення відомостей (змін до них) про земельну ділянку. Виправлення технічної помилки у відомостях, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення). Внесення відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу. Внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу. Виправлення технічної помилки у відомостях, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу. Внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

4.3 Зміни в організації ведення Державного земельного кадастру

Актуальні зміни у порядку ведення Державного земельного кадастру. Електронний кабінет “Е-сервіси” Державного земельного кадастру. Редагування інформації про користувача – сертифікованого інженера-землевпорядника. Доступ до координат поворотних точок меж земельної ділянки. Сервіс передачі матеріалів виконаних робіт до Державного фонду документації із землеустрою. Сервіс подання заяви про внесення до Державного земельного кадастру відомостей/змін до відомостей/виправлених відомостей. Сервіс подання заяви та документації щодо державної реєстрації земельної ділянки. Сервіс подання заяви щодо державної реєстрації земельної ділянки, утвореної шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки. Сервіс подання на погодження документації із землеустрою. Удосконалення Державного земельного кадастру. Перспективи створення кадастру об’єктів нерухомості в Україні. Функціонування національної інфраструктури геопросторових даних

4.4 Користування Державним фондом документації із землеустрою та оцінки земель

Особливості ведення Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель ведеться в електронній формі. Інвентаризація документації із землеустрою. Випадки та умови поводження із відомостями Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, що містять інформацію, яка відповідно до закону становить державну таємницю. Умови дотримання законодавства про доступ до публічної інформації. Умови дотримання законодавства про захист персональних даних. Сервіс подання запиту на отримання документації із землеустрою (матеріали), що включена до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель. Авторські права при розробці документації із землеустрою.

4.5 Користування геопорталом Державної геодезичної мережі, базою топографічних даних

Використання бази топографічних даних для забезпечення якісними цифровими топографічними даними картографічного виробництва і геоінформаційних систем різного призначення. Геопортал Державної геодезичної мережі. Перегляд на топографічній карті місцезнаходження геодезичних та нівелірних пунктів, схем геодезичної та нівелірної мереж, отримання інформації про окремі пункти. Виконання вибірок інформації за традиційними методами (по назві чи наближеним координатам геодезичних пунктів, по адміністративному району, населеному пункту, за номенклатурою аркушу карти, нанесеному контуру на карті). Формування заявок на отримання точних координат та висот пунктів. Друк фрагментів карт та схем геодезичної та нівелірної мереж.

4.6 Топографо-геодезичне забезпечення виконання робіт із землеустрою

Полігонометрія та вимоги до її точності. Класифікація помилок у вимірюваннях. Оцінка точності результатів вимірювань. Загальна схема побудови планових геодезичних мереж. Робота GNSS-мереж. Застосування програмного забезпечення для опрацювання результатів геодезичних робіт. Порядок виконання контрольного геодезичного знімання при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Оформлення результатів контрольного геодезичного знімання у формі електронного документа. Практична демонстрація сучасних моделей геодезичних інструментів та обладнання для вимірювання відстаней, горизонтальних та вертикальних кутів, геодезичний супутниковий приймачів.

4.7 Застосування систем координат при виконанні робіт із землеустрою

Системи координат, які застосовуються при здійсненні робіт із землеустрою. Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою. Використання прикладного програмного забезпечення виробників приймачів GNSS для обробки супутникових геодезичних спостережень використовується.

Модуль 5. Нормативно-правові, технічні та технологічні зміни у складанні документації із оцінки земель

5.1 Зміни у методології нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів. Нормативна грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Нормативна грошова оцінка земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Нормативна грошова оцінка земель водного фонду. Нормативна грошова оцінка земель лісового фонду. Індексація нормативної грошової оцінки земель. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель та порядок її оформлення. Напрями уніфікації методичних засад нормативної грошової оцінки земель. Оновлення методики нормативної грошової оцінки земель.

5.2 Оціночне зонування території

Порядок виділення оціночних районів, що мають переважно однотипні функціонально-планувальні якості та обмежені природними (морське узбережжя, річки, канали, струмки, балки, рівчаки тощо), антропогенними (дороги, вулиці та провулки, сельбищні, шляхові споруди, лісосмуги, канали, історико-культурні, промислові, рекреаційні масиви тощо), адміністративними (межі територій сіл, селищ, міст, сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад) та іншими (межі кадастрових кварталів тощо) межами та рубежами. Особливий виділення у окремі оціночні райони смуг відведення магістральної залізниці, магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів, смуг відведення ліній електропередачі.

5.3 Вимоги до складання землеоціночної документації в електронному вигляді

Опис зовнішніх полігонів оціночної території. Опис території, оцінка земель якої проведена. Опис зонування оціночної території та схем прояву локальних факторів. Відображення відомостей про нормативи капіталізованого рентного доходу. Відображення природно-сільськогосподарських районів. Зони впливу великих міст. Відображення оціночних районів. Перевірка та валідація електронного документу.

Підсумковий контроль знань (тестування)

Підсумковий контроль знань слухачів курсу за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюється шляхом тестування за допомогою програмного забезпечення. В тестові завдання включається 50 запитань за тематикою курсу підвищення кваліфікації із чотирма варіантами відповіді на кожне, одна з яких є правильною. Вищий навчальний заклад забезпечує в онлайн-режимі на своєму офіційному сайті та/або у YouTube трансляцію підсумкового контролю знань (тестування).  Тривалість тестування 45 хвилин. Слухач курсу за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників вважається таким, що успішно підвищив кваліфікацію і має право на видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації у разі, якщо кількість обраних ним неправильних відповідей не перевищує п’яти. Підготовку тестових завдань та технічний супровід підвищення кваліфікації (тестування) забезпечує Держгеокадастр. Пропозиції щодо змісту та переліку тестових питань приймаються від саморегулівних організацій у сфері землеустрою, представників вищих навчальних закладів. За результатами підсумкового контролю знань (тестування) складається протокол, що направляється навчальним закладом до Кваліфікаційної комісії. Іспит вважається таким, що відбувся у разі присутності на ньому члена (членів) Кваліфікаційної комісії, який не є пов’язаною особою з ЗВО в якому проводиться підсумковий контроль знань.

3. Учбово-тематичний план

Складові плану та навчальні темиВсього, годину тому числі:
Лекціїсемінарські, практичніконференції, контроль
123456
Модуль 1. Організація виконання робіт із землеустрою
1.1Розвиток ринку землевпорядних послуг в Україні. Зміни у нормативно-правовому забезпеченні землеустрою22  
1.2Саморегулювання у сфері землеустрої та управління ризиками професійної діяльності11  
1.3Практика проведення публічних закупівель робіт із землеустрою за бюджетні кошти211 
1.4Проведення ґрунтових, геоботанічних та інші обстежень земель при здійсненні землеустрою211 
1.5Електронна трансформація землеустрою та вимоги до складання документації в електронному вигляді211 
Модуль 2. Нормативно-правові, технічні та технологічні зміни у складанні документації із землеустрою
2.1Складання проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень321 
2.2Складання проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів321 
2.3Землевпорядне забезпечення складання комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території954 
2.4Складання проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій211 
2.5Складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь211 
2.6Робочі проекти землеустрою та ґрунтоохоронні заходи211 
Модуль 3. Нормативно-правові, технічні та технологічні зміни у складанні документації із землеустрою при формуванні земельних ділянок
3.1Підстави для виникнення прав на земельні ділянки в Україні11  
3.2Складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок422 
3.3Інвентаризація земель при проведенні землеустрою211 
3.4Встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)211 
3.5Встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту211 
3.6Поділ та об’єднання земельних ділянок211 
3.7Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, збитків власників земельних ділянок та землекористувачів211 
Модуль 4. Зміни у технічному та технологічному забезпеченні проведення землеустрою
4.1Адміністративні послуги у земельних відносинах та їх цифрова трансформація11  
4.2Державна реєстрація земельних ділянок та інших об’єктів у Державному земельному кадастрі211 
4.3Зміни в організації ведення Державного земельного кадастру211 
4.4Користування Державним фондом документації із землеустрою та оцінки земель1 1 
4.5Користування геопорталом Державної геодезичної мережі, базою топографічних даних1 1 
4.6Топографо-геодезичне забезпечення виконання робіт із землеустрою532 
4.7Застосування систем координат при виконанні робіт із землеустрою211 
Модуль 5. Нормативно-правові, технічні та технологічні зміни у складанні документації із оцінки земель
5.1Зміни у методології нормативної грошової оцінки земельних ділянок422 
5.2Оціночне зонування території211 
5.3Вимоги до складання землеоціночної документації в електронному вигляді211 
Науково-практична конференція4  4
Підсумковий контроль знань (тестування)4  4
РАЗОМ7537308